ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเปิดให้บริการวันจันทร์ – วันอาทิตย์ เวลา 07.00 – 17.00 น.

หมายเลขโทรศัพท์ โทร 1719 หรือ +66 42 188 999 ต่อ 1170, 1173

ข้อมูลทั่วไป

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร มุ่งมั่นที่จะดูแลสุขภาพของคุณและคนที่คุณรัก เพราะสุขภาพดีเป็นสิ่งสำคัญของชีวิต จึงได้จัดทำโปรแกรมการตรวจสุขภาพที่เหมาะสมกับบุคคล ตามเพศ ช่วงอายุ ตามความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน และการใช้ชีวิตประจำวันของแต่ละบุคคล ซึ่งจะช่วยให้สามารถตรวจพบปัญหาสุขภาพได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้น พร้อมทั้งรับคำแนะนำจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และทีมสหสาขาวิชาชีพในการดูแลสุขภาพ หรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อป้องกันการเกิดโรคในอนาคต ภายใต้กระบวนการทำงานที่ได้รับการรับรองด้านคุณภาพและบริการตามมาตรฐานสากล

 

บริการของศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ

 • บริการตรวจสุขภาพรายบุคคล
  เนื่องจากร่างกายของบุคคลในละเพศ มีความแตกต่างกันตามวัยที่เปลี่ยนแปลงไป ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพจึงได้ประเมินความเสี่ยงในการเกิดโรคของบุคคลแต่ละช่วงอายุ แยกตามลักษณะเพศสภาพ ซึ่งผู้เข้ารับบริการสามารถเลือกตรวจได้ตามความเหมาะสมของตนเอง ดังต่อไปนี้
  • Basic Check-up สำหรับบุคคลที่อายุน้อยกว่า 30 ปี (ชาย/หญิง)
  • Advance Male Check-up สำหรับบุคคลที่อายุ 30-40 ปี (ชาย)
  • Advance Female Check-up สำหรับบุคคลที่อายุ 30-40 ปี (หญิง)
  • Executive Male Check-up สำหรับบุคคลที่อายุ 40 ปีขึ้นไป (ชาย)
  • Executive Female Check-up สำหรับบุคคลที่อายุ 40 ปีขึ้นไป (หญิง)
  • Ultimate Male Check-up สำหรับบุคคลที่อายุ 40 ปีขึ้นไป (ชาย)
  • Ultimate Female Check-up สำหรับบุคคลที่อายุ 40 ปีขึ้นไป (หญิง)
  • ตรวจคัดกรองโรคมะเร็ง
  • ตรวจโปรแกรมก่อนแต่งงานและก่อนมีบุตร
 • การตรวจสุขภาพพนักงานบริษัทคู่สัญญา
 • การตรวจสุขภาพพนักงานบริษัทคู่สัญญา เฉพาะความเสี่ยงอาชีวเวชศาสตร์ เช่น การตรวจสมรรถภาพปอด     การตรวจสมรรถภาพการได้ยิน
 • การขอใบรับรองแพทย์สำหรับทำงานในที่อับอากาศ
 • การตรวจร่างกายสำหรับผู้ปฏิบัติงานอุตสาหกรรมนอกชายฝั่ง
 • การตรวจร่างกายสำหรับผู้ปฏิบัติงานใต้น้ำ
 • การตรวจร่างกายสำหรับผู้ปฎิบัติงานบนเรือ
 • การตรวจสุขภาพเพื่อทำใบขับขี่ไทย
 • การตรวจสุขภาพก่อนทำประกันสุขภาพทั้งเด็กและผู้ใหญ่
 • การตรวจสุขภาพเพื่อไปต่างประเทศ
 • การตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน และย้ายลักษณะงาน
 • การตรวจประเมินความพร้อมในการทำงาน
 • การตรวจสุขภาพก่อนกลับเข้าทำงาน
 • การตรวจสุขภาพประจำปีของพนักงาน
 • การตรวจสุขภาพเพื่อทำ Work Permit สำหรับชาวต่างชาติ
 • บริการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคต่าง ๆ

ขั้นตอนก่อนรับบริการตรวจสุขภาพ มีดังนี้

 • กรอกประวัติเกี่ยวกับสุขภาพ การดำเนินชีวิตปัจจุบัน เป็นต้น
 • พยาบาลหรือทีมงานผู้เชี่ยวชาญแนะนำโปรแกรมที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล และชี้แจงขั้นตอนในการตรวจสุขภาพ
 • ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง และตรวจสายตา
 • เจาะเลือด และส่งไปยังห้องปฏิบัติการ
 • พบแพทย์เพื่อฟังผลการตรวจสุขภาพ
 • หากพบความผิดปกติ หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลการตรวจ สามารถขอรับคำปรึกษาจากแพทย์เฉพาะทางด้านนั้นได้ทันที

ข้อควรปฏิบัติก่อนการเข้ารับการตรวจสุขภาพ

o    งดอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิด ยกเว้นน้ำเปล่า ก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพอย่างน้อย 8-12 ชั่วโมง กรณีที่มีการตรวจเอกซเรย์ทางเดินอาหารส่วนต้น ต้องงดอาหารและน้ำทุกชนิด

o    กรุณานำผลการตรวจ รายงานด้านการแพทย์ หรือประวัติสุขภาพอื่น ๆ ที่ท่านมีอยู่มาด้วย เพื่อประกอบการวินิจฉัยของแพทย์

o    งดการดื่มแอลกอฮอล์ก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพอย่างน้อย 24 ชั่วโมง

o    ควรนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย 6-8 ชั่วโมงก่อนรับการตรวจสุขภาพ เนื่องจากการอดนอนจะทำให้ผลการตรวจผิดปกติ โดยเฉพาะความดันโลหิต การเต้นของหัวใจ และอุณหภูมิของร่างกาย

o    งดการออกกำลังกายหักโหม 24 ชั่วโมงก่อนการตรวจ

o    สำหรับสุภาพสตรี ควรงดการตรวจสุขภาพในช่วงก่อนและหลังมีประจำเดือน 7 วัน และในระหว่างการมีประจำเดือน ให้งดการตรวจปัสสาวะ เพราะเลือดจะปนเปื้อนในปัสสาวะ และมีผลกระทบต่อผลการตรวจ

o    หากตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม ด้วยการเอกซเรย์เต้านม (Mammogram) ควรหลีกเลี่ยงการตรวจในช่วงมีประจำเดือน เพราะเต้านมจะมีความคัดตึง ควรตรวจหลังมีประจำเดือน

o    กรณีสงสัยว่าตั้งครรภ์ โปรดแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ เพื่องดการตรวจเอกซเรย์

ข้อแนะนำสำหรับผู้เข้ารับบริการทดสอบสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย (Exercise Stress Test: EST)

 • ควรงดอาหาร บุหรี่ และเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน อย่างน้อย 3 ชั่วโมงก่อนการตรวจ
 • เครื่องดื่มประเภท ชา กาแฟ ช็อกโกแลต น้ำอัดลม รวมทั้งยาแก้ปวดบางชนิด อาจมีคาเฟอีนผสมอยู่ หากผู้เข้ารับบริการเป็นโรคเบาหวาน ควรปรึกษาแพทย์ว่าสามารถรับประทานอาหารอะไรได้บ้างก่อนการตรวจ
 • หากผู้เข้ารับบริการ มียาที่ต้องรับประทานเป็นประจำ ควรปรึกษาแพทย์ก่อนว่าต้องรับประทานยาต่อเนื่อง หรือหยุดยาก่อนการตรวจ และนำยาที่รับประทานประจำมาในวันที่ตรวจด้วย
 • สามารถจิบน้ำได้เล็กน้อยก่อนรับการตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยการออกกำลัง
 • ทำการเปลี่ยนเครื่องแต่งกายเป็นชุดการตรวจของโรงพยาบาล

ข้อแนะนำสำหรับผู้เข้ารับบริการตรวจช่องท้องทั้งหมดด้วยระบบคลื่นเสียงความถี่สูง
เพื่อผลการตรวจที่แม่นยำ ควรดื่มน้ำเปล่า และงดการปัสสาวะก่อนเข้ารับการตรวจ

 

 

แพทย์ประจำศูนย์

นพ.จิรพล เชาว์ชื่น

เวชปฎิบัติทั่วไป

นพ.ณัฐพงษ์ อนุกูลประเสริฐ

เวชปฏิบัติทั่วไป

พญ.วีณา เทียนสุคนธ์

เวชปฏิบัติทั่วไป

นพ.ธนัชพร วิศวไพศาล

รังสีวิทยา

แพ็กเกจและโปรโมชั่น

แพ็กเกจคัดกรองโรคมะเร็ง แพ็กเกจคัดกรองโรคมะเร็ง

แพ็กเกจตรวจสุขภาพคู่รักก่อนแต่งและก่อนมีบุตร แพ็กเกจตรวจสุขภาพคู่รักก่อนแต่งและก่อนมีบุตร

แพ็กเกจตรวจสุขภาพประจำปี แพ็กเกจตรวจสุขภาพประจำปี

แพ็กเกจวัคซีนผู้ใหญ่ แพ็กเกจวัคซีนผู้ใหญ่

แพ็กเกจตรวจสุขภาพราคาประหยัด 2019 แพ็กเกจตรวจสุขภาพราคาประหยัด 2019