ศูนย์หัวใจกรุงเทพอุดรเปิดให้บริการวันจันทร์ – วันอาทิตย์ เวลา 08.00 – 17.00 น.

หมายเลขโทรศัพท์ โทร 1719 หรือ +66 42 188 999 ต่อ 1211,1216

ข้อมูลทั่วไป

ศูนย์แห่งความเป็นเลิศด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด พร้อมให้บริการตรวจวินิจฉัย รักษา ผ่าตัด ตลอดจนการฟื้นฟูสภาพด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัย

              “ศูนย์โรคหัวใจกรุงเทพอุดรได้รับการยกระดับให้เป็นศูนย์แห่งความเป็นเลิศทางด้านโรคหัวใจ ให้บริการรักษาเฉพาะทางด้านโรคหัวใจอย่างครบวงจร ทั้งการตรวจวินิจฉัย รักษา ติดตามดูแล ตลอดจนการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจหลังการผ่าตัด ด้วยอุปกรณ์ทางการแพทย์และเทคโนโลยีอันทันสมัย เพื่อให้การรักษาเกิดประสิทธิภาพแก่ผู้รับบริการอย่างสูงสุด โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางและทีมสหสาขาวิชาชีพ มุ่งมั่นที่จะให้การดูแลสุขภาพหัวใจของทุกท่านอย่างครบถ้วนและได้มาตรฐานระดับสากล

 

              ศูนย์โรคหัวใจกรุงเทพอุดร ภายใต้การบริหารของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด ซึ่งมากด้วยประสบการณ์การทำงาน ทั้งความพร้อมด้านบุคลากรทางแพทย์  ไม่ว่าจะเป็นแพทย์ พยาบาล เภสัชกร หรือผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ สามารถให้บริการตรวจวินิจฉัยโรคหัวใจ อาทิเช่น

o การตรวจหลอดเลือดหัวใจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (Coronary CT Angiography) เป็นวิธีการตรวจหัวใจเพื่อดูเส้นเลือดของหัวใจว่ามีหลอดเลือดหัวใจตีบ-ตัน หรือความผิดปกติอื่น ๆ ของหลอดเลือดหัวใจบ้างหรือไม่ รวมถึงใช้ติดตามผลการรักษาภายหลังการผ่าตัดหลอดเลือดหัวใจ ซึ่งผู้ที่เข้ารับการตรวจวิธีนี้จะได้รับสารทึบรังสีเพื่อให้ได้ภาพเอกซเรย์ที่ดีที่สุด

o การตรวจคลื่นหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง (Echocardiography) การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงใช้หลักการส่งคลื่นเสียงที่ปลอดภัยเข้าไปในทรวงอกและสะท้อนออกมาเป็นภาพให้เห็นบนจอ การตรวจวิธีนี้เป็นการตรวจเพื่อดูขนาดของหัวใจตามแรงการบีบตัวของกล้ามเนื้อหัวใจผ่านผนังหน้าอก การทำงานของลิ้นหัวใจ ภาวะน้ำในเยื่อหุ้มหัวใจ ช่องหัวใจโต และตรวจหาภาวะหัวใจพิการแต่กำเนิด ซึ่งอาจเป็นสาเหตุของอาการเหนื่อยหอบหรือแน่นหน้าอกได้

o การบันทึกคลื่นไฟฟ้าชนิดติดตัว (Holter Monitor) ในผู้ป่วยบางรายที่มารับการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจแล้วไม่พบความผิดปกติในขณะนั้น แต่ผู้ป่วยอาจจะยังมีอาการที่น่าสงสัยว่าหัวใจอาจมีความผิดปกติ แพทย์อาจแนะนำให้ใช้เครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจชนิดติดตัว ซึ่งผู้รับการตรวจจะต้องนำเครื่องมือนี้พกติดตัวตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้ทราบว่ากิจกรรมต่าง ๆ ใน 24 ชั่วโมงของผู้รับการตรวจมีผลทำให้คลื่นไฟฟ้าหัวใจเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่

o การตรวจทดสอบสมรรถภาพหัวใจ (Exercise Stress Test)

o การตรวจวัดการแข็งตัวของหลอดเลือดแดง ABI (Ankle-Brachial Index)

o การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG

o การรักษาโดยการผ่าตัดหัวใจและหลอดเลือดที่สำคัญ  เช่น

·       การรักษาโดยการขยายหลอดเลือดหัวใจด้วยบอลลูนหรือขดลวดค้ำยันผ่านสายสวน (CAG/PCI)

·       การใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจชนิดถาวร (Permanent Pacemaker)

·       การใส่เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดฝังใน ICD (Implantable Cardioverter Defibrillator)

·       การใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจสำหรับผู้ที่มีหัวใจวาย โดยใช้เครื่อง CRT (Cardiac Resynchronization Therapy)

·       การผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ (CABG : Coronary Artery Bypass Grafting)

·       การผ่าตัดซ่อมแซมหรือเปลี่ยนลิ้นหัวใจ

 

แพทย์ประจำศูนย์

นพ.เกษม ตันติพานิชธีระกุล

อายุรกรรม

นพ.ธรรม ลิ่มอภิชาติ

อายุรกรรม

นพ.ธนวัฒน์ ซื่อสัตย์

อายุรกรรม

นพ.สุทธิเทพ ดวงศร

อายุรกรรม

แพ็กเกจและโปรโมชั่น

แพคเกจตรวจสุขภาพหัวใจ แพคเกจตรวจสุขภาพหัวใจ

แพคเกตการฉีดสีหลอดเลือดหัวใจ แพคเกตการฉีดสีหลอดเลือดหัวใจ

สาระสุขภาพและกิจกรรม