ค้นหาแพทย์

พญ. ชลธิชา วังพิพัฒน์

ชํานาญการพิเศษ : รังสีวิทยาทั่วไป

เฉพาะทาง : -

ภาษา : ไทย, อังกฤษ

ตารางออกตรวจ :

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call +66 42 188 999