นพ. เอกชัย เทียนสุคนธ์

อายุรศาสตร์

อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ

นพ. จำรัส พงษ์พิศ

อายุรศาสตร์

อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร

นพ. ปรีชา ศรีสร้างทอง

อายุรศาสตร์

อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม

พญ. พรทิพย์ เกียรติก้องชูชัย

อายุรศาสตร์

อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม

พญ. จุฑาภัทร วีระวัฒนา

อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ

อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤติโรคระบบการหายใจ

โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร

111 ถนนทองใหญ่ ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000

+66 42 188 999
Tel.1719
Work with us budrecruit@bgh.co.th

Copyright © 2019 Bangkok Hospital Udon All rights reserved.

Copyright © 2019 Bangkok Hospital Udon All rights reserved.