พญ. ชนิตรา สมคะเณ

กุมารเวชศาสตร์

กุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ

พญ. ภูษณี กนกศิลป์

กุมารเวชศาสตร์

กุมารแพทย์สาขาทารกแรกเกิดและปริกำเนิด

พญ. พรฑิตา เชาวลิตถวิล

กุมารเวชศาสตร์

กุมารเวชศาสตร์โรคทางเดินอาหารและโรคตับ

พญ. กัลยณัฏฐ กาญจนบุระ

กุมารเวชศาสตร์

กุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด

พญ. ศิริพร จงย่อกลาง

กุมารเวชศาสตร์

กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ

พญ. โสภิดา ตันธวัฒน์

กุมารเวชศาสตร์

กุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด

โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร

111 ถนนทองใหญ่ ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000

+66 42 188 999
Tel.1719
Work with us budrecruit@bgh.co.th

Copyright © 2019 Bangkok Hospital Udon All rights reserved.

Copyright © 2019 Bangkok Hospital Udon All rights reserved.