ສູນສະໝອງແລະລະບົບປະສາດ ເປີດບໍລິການວັນຈັນ 08.00 - 20.00
ວັນອັງຄານ - ວັນເສົາ 08.00 - 17.00
ວັນອາທິດ 09.00-12.00

ສອບຖາມເພີ້ມເຕີມ ໂທ +66 42 188 999 ຕໍ່ 1111, 1112

ບໍລິການຂອງເຮົາ

ຄລີນິກສະໝອງ ແລະ ລະບົບປະສາດ
                   ພະຍາດທາງສະໝອງ ຖືເປັນໄພງຽບທີ່ກວ່າຈະຮູ້ຕົວກໍ່ສາຍເກີນໄປ ດ້ວຍເທັກໂນໂລຊີ ແລະ ຄວາມຊ່ຽວຊ່ານຂອງແພດ ຈິ່ງຊ່ວຍໃຫ້ການປ້ອງກັນ, ປິ່ນປົວ ມຮປະສິດທິພາບຫລາຍຂື້ນ.
                  ເນື່ອງຈາກສະໝອງ ແລະ ລະບົບປະສາດມີຄວາມສຳຄັນຢ່າງຍິ່ງ ໃນການສັ່ງການເຮັດວຽກຕ່າງໆ ຂອງຮ່າງກາຍ ຫາກມີຄວາມຜິດປົກກະຕິເກີດຂື້ນ ອາດເປັນອັນຕະລາຍເຖິງແກ່ຊີວິດ, ເປັນເຈົ້າຊາຍ ຫລື ເຈົ້າຍິງນິດທາ, ແຂນຂາອ່ອນແຮງ, ເປັນອຳມະພຶກ, ອຳມະພາດ ຫລື ກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມພິການແກ່ຮ່າງກາຍໄດ້ ດັ່ງນັ້ນ, ຄົນເຈັບທີ່ມີຄວາມຜິດປົກກະຕິເກີດຂື້ນຈິ່ງຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບການກວດບົ່ງມະຕິທີ່ແມ່ນຢຳ ກ່ອນນຳໄປສູ່ການປິ່ນປົວ ຮ່ວມກັບການປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເກີດພະຍາດຄືນອີກ ຮວມທັງການພື້ນຟູລະບົບປະສາດໃຫ້ກັບມາແຂງແຮງຫລົງເຫລືອຄວາມພິການໃຫ້ໜ້ອຍທີ່ສຸດ ເພື່ອໃຫ້ຄົນເຈັບສາມາດກັບມາໃຊ້ຊີວິດໄດ້ຢ່າງປົກກະຕິສຸກ. ສູນແຫ່ງຄວາມເປັນເລີດດ້ານພະຍາດສະໝອງ ແລະ ລະບົບປະສາດ ໂຮງໝໍກຸງເທບອຸດອນ ມີຄວາມພ້ອມໃນການໃຫ້ບໍລິການກວດບົ່ງມະຕິ, ປິ່ນປົວ ແລະ ໃຫ້ການເບິ່ງແຍງຢ່າງຄົບວົງຈອນ ໂດຍແພດຜູ້ຊ່ຽວຊານສະເພາະທາງ ແລະ ທີມແພດຫລາຍສາຂາວິຊາຊີບ ເຊິ່ງໄດ້ຮັບການເຝິກອົບຮົມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ພ້ອມດ້ວຍອຸປະກອນ ແລະ ເຄື່ອງມືກວດບົ່ງມະຕິທາງການແພດທີ່ທັນສະໃໝ ສາມາດສົ່ງຕໍ່ຄົນເຈັບເພື່ອເຂົ້າຮັບການພື້ນຟູ ຫລື ພົບທ່ານໝໍຜ່າຕັດປະສາດໄດ້ຢ່າງໄວວາ. ນອກຈາກນີ້ ໂຮງໝໍຍັງມີລະບົບ Stroke Pathway ເພື່ອໃຫ້ໝັ້ນໃຈໄດ້ວ່າຄົນເຈັບຈະໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວຢ່າງໄວວາ ທັນທ່ວງເວລາ, ລຸດຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະເກີດຄວາມພິການຖາວອນໄດ້.

 

 

ພະຍາດກ່ຽວກັບສະໝອງ ແລະ ປະສາດທີ່ສາມາດພົບໄດ້ເລື້ອຍໆ ເຊັ່ນ:
- ພະຍາດປວດຫົວ ແລະ ໄມເກຣນ
- ພະຍາດວິນຫົວ
- ພະຍາດອຳມະພຶກຈາກຫລອດເລືອດສະໝອງຕີບ, ແຕກ ຫລື ຕັນ
- ພະຍາດລົມຊັກ ຫລື ອາການວູບ
- ພະຍາດກ່ນດຄື່ອນໄຫວຜິດປົກກະຕິ ແລະ ພາຣກີນສັນ
- ປວດແສບປວດຮ້ອນ ຈາກເສັ້ນປະສາດອັກເສັບ
- ພາວະການນອນຜິດປົກກະຕິ
- ພະຍາດຂອງກ້າມຊີ້ນ ເຊັ່ນ: ກ້າມຊີ້ນອັກເສບ, ກ້າມຊີ້ນອ່ອນແຮງ
- ພະຍາດສະໝອງເຊື່ອມ
- ພະຍາດຂອງເສັ້ນປະສາດ ເຊັ່ນ ຊາມື ຊາຕີນ

 

 

ການຜ່າຕັດສະໝອງ
- ກ້ອນເບົ້າໃນສະໝອງ
- ອຸບັດຕິເຫດເລືອດສະໝອງຜິດປົກກະຕິ ເຊັ່ນ: ເສັ້ນເລືອດໂພງໃນສະໝອງ, ເສັ້ນເລືອດຂອດໃນສະໝອງ
- ການຜ່າຕັດພະຍາດທາງລະບົບປະສາດໃນເດັກນ້ອຍ
- ການຜ່າຕັດໃສ່ທໍ່ລະບາຍນຳ້ໃນພາວະສະໝອງໃຫຍ່ບວມ
- ການຜ່າຕັດໃສ່ທໍ່ລະບາຍນຳ້ຈາກສະໝອງບວມຊະນິດຊົ່ວຄາວ.


ການຜ່າຕັດກະດູກສັນຫລັງ
- ການຜ່າຕັດກະດູກສັນຫລັງເສື່ອມ ແລະ ໝອນຮອງກະດູກສັນຫລັງເຄື່ອນ
- ການຜ່າຕັດເຊື່ອມຕໍ່ກະດູກສັນຫລັງ
- ການຜ່າຕັດຍືດກຶງກະດູກສັນຫລັງດ້ວຍເຫລັກ ໂດຍການເຈາະຮູຜ່ານຜິວໜັງ
- ການຜ່າຕັດກ້ອນເບົ້າໃນໄຂສັນຫລັງ
- ການຜ່າຕັດກະດູກສັນຫລັງທີ່ຖືກກະທົບ

- ການນຳເອົາເຄື່ອງມືທີ່ທັນສະໃໝເຂົ້າມາຊ່ວຍໃນການບົ່ງມະຕິ ເພື່ອຜົນການກວດທີ່ແມ່ນຢຳ ສົ່ງຜົນໃຫ້ການປິ່ນປົວມີປະສິດທິພາບເພີ້ມຫລາຍຂື້ນ.

 • ການກວດເອກຊເຣ ຄອມພິວເຕີ (Computerized Tomography Scan: CT Scan)
  - ການກວດສະໝອງດ້ວຍຄື້ນສະໜາມແມ່ເຫລັກ (Magnetic Resonance Image: MRI)
  - ການກວດຫລອດເລືອດຢູ່ຄໍ
  (Carotid Doppler Ultrasound) ເພື່ອຊ່ວຍປະເມີນການເກີດພະຍາດຫລອດເລືອດສະໝອງ
  - ການກວດຄື້ນໄຟຟ້າສະໝອງ (Electroencephalogram: EEG) ຊ່ວຍໃນການບົ່ງມະຕິພະຍາດທາງສະໝອງ ແລະ ບອກຕຳແໜ່ງຂອງພະຍາດສະພາບໃນສະໝອງ ລວມເຖິງການບົ່ງມະຕິພະຍາດລົມຊັກ ເປັນຕົ້ນ.
  - ການກວດເສັ້ນປະສາດ ແລະ ກ້າມຊີ້ນດ້ວຍໄຟຟ້າ (Electromyography: EMG) ໃຊ້ໃນການບົ່ງມະຕິພະຍາດທາງລະບົບປະສາດ ແລະ ທາງກ້າມຊີ້ນ ເຊັ່ນ: ພະຍາດກ້າມຊີ້ນອ່ອນແຮງ
  - ການກວດການນຳກະແສປະສາດ (Nerve Conduction Study : NCS) ເປັນການກວດເພື່ອບົ່ງມະຕິພະຍາດຂອງເສັ້ນປະສາດສ່ວນປາຍ.

ແພດປະຈໍາສູນ

ແພັກເກັດແລະໂປໂມຊັນ

ສາລະສຸຂະພາບແລະກິດຈະກໍາ