ຄລີນິກສະເພາະພະຍາດ (ຈິດຕະເວດສາດ) ເປີດບໍລິການວັນເສົາເວລາ 09.00-15.00

ສອບຖາມເພີ້ມເຕີມ ໂທ +66 42 188 999 ຕໍ່ 1211

ບໍລິການຂອງເຮົາ

ຄລີນິກສະເພາະພະຍາດ (ຈິດຕະເວດສາດ)


                 ຈິດຕະເວດສາດ ແມ່ນ ສາດທາງການແພດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການກວດບົ່ງມະຕິ, ບຳບັດຮັກສາ, ສົ່ງເສີມປ້ອງກັນ ແລະ ສຶກສາວິໄຈ ບັນຫາດ້ານຈິດໃຈຂອງບຸກຄົນ ຫລື ສຸຂະພາບຈິດ ໂດຍມີການບຳບັດ ຮັກສາດ້ວຍ ຢາບຳບັດ, ຈິດບຳບັດ, ການໃຫ້ການປຶກສາ.
                 ການບຳບັດຮັກສາທົ່ວໄປ ເປັນການເບິ່ງແຍງແບບຄົນເຈັບເຂດນອກເປັນຫລັກ. ທັງນີ້ຂື້ນຢູ່ກັບອາການ ແລະ ຄວາມຮຸນແຮງຂອງພະຍາດຂອງແຕ່ລະບຸກຄົນ.

                 ໂຮງໝໍກຸງເທບອຸດອນ ພ້ອມໃຫ້ບໍລິການ ແລະ ຄຳປຶກສາດ້ານຈິດຕະເວດສາດ ແລະ ຈິດຕະວິທະຍາ ໂດຍມີຄລີນິກສະເພາະທາງໃຫ້ບໍລິການດັ່ງນີ້:

ຄລີນິກສະເພາະທາງໃຫ້ບໍລິການ ແລະ ຄຳປຶກສາໃນຜູ້ໃຫຍ່ແລະຄົນສູງອາຍຸ ດັ່ງນີ້:


- ບໍລິການໃຫ້ຄຳປຶກສາບຳບັດຮັກສາບັນຫາດ້ານຄວາມຈື່ຈຳ


- ບັນຫາໃນການນອນ, ນອນບໍ່ຫລັບ


- ພະຍາດຊຶມເສົ້າ


- ຄລີນິກບຳບັດຮັກສາດ້ານບັນຫາຄວາມວິຕົກກັງວົນ


- ຄລີນິກບຳບັດຮັກສາດ້ານການນອນ, ນອນບໍ່ຫລັບ


- ຄລີນິກບຳບັດຮັກສາດ້ານບັນຫາທາງເພດ, ບັນຫາສະມັດຕະພາບທາງເພດ.

ຄລີນິກສະເພາະທາງໃຫ້ບໍລິການ ແລະ ຄຳປຶກສາໃນກໍລະນີບຸກຄົນ ແລະ ກໍລະນີຄອບຄົວ ດັ່ງນີ້:


- ພະຍາດຄຽດ, ພະຍາດວິຕົກກັງວົນ


- ພະຍາດຊຶມເສົ້າ, ພະຍາດອາລົມແປປວນ ແລະ ບັນຫາດ້ານອາລົມ


- ພະຍາດທາງຄວາມຄິດ


- ພະຍາດປະສາດ ກຸ່ມອາການຍຳ້ຄິດຍຳ້ທຳ


- ພະຍາດທາງກາຍມີສາເຫດຈາກບັນຫາທາງຈິດໃຈ


- ນອນບໍ່ຫລັບ


- ເຈັບຫົວ ໂດຍບໍ່ຮູ້ສາເຫດຊັດເຈນ


- ບັນຫາໃນການປັບໂຕບັນຫາດ້ານບຸກຄະລິກກະພາບ


- ບັນຫາການໃຊ້ຢາເສບຕິດ


- ບັນຫາຄອບຄົວ


- ບັນຫາພຶດຕິກຳ


- ບັນຫາເລື່ອງເພດ, ບັນຫາສະມັດຕະພາບທາງເພດ

ແພດປະຈໍາສູນ

Dr.TEWIN KASEMRATTANAPAIBOON

Psychiatry

ແພັກເກັດແລະໂປໂມຊັນ

ສາລະສຸຂະພາບແລະກິດຈະກໍາ