ຄຣີນິກພະຍາດຕິດເຊື້ອ ເປີດບໍລິການວັນພຸດ - ວັນເສົາ 08.00-17.00
ວັນອາທິດ 08.00-14.00

ສອບຖາມເພີ້ມເຕີມ ໂທ +66 42 188 999 ຕໍ່ 1111, 1112

ບໍລິການຂອງເຮົາ

ຄຣີນິກພະຍາດຕິດເຊື້ອ

              ໃຫ້ຄໍາປຶກສາໃນການປິ່ນປົວພະຍາດຕິດເຊື້ອທີ່ສັບຊອ້ນທັງທີ່ເປັນແບບ ກະທັນຫັນ ແລະ ຊໍາເຮື້ອ ແລະ ເນື່ອງຈາກປະຈຸບັນມີການໄຊ້ຢາຕ້ານເຊື້ອ ຢາຂ້າເຊື້ອ ( ເຊຶ່ງບາງທ່ານໃຊ້ຄໍາລວມວ່າຢາແກ້ອັກເສບ ) ຢ່າງໃໝ່ເໝາະສົມຫຼາຍ ເຮັດໃຫ້ເກີດການລື້ຢາຂອງເຊື້ອພະຍາດ ຈໍາເປັນຕອ້ງມີຜູ້ຊຽວຊານຊ່ວຍວາງຍຸດທະສາດເພື່ອຈັດການຕິດເຊື້ອໃຫ້ໝົດໄປ

 

ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ ຄຣີນິກພະຍາດຕິດເຊື້ອ

ໂທ +66 42 188 999 ຕໍ່ 1111

ແພດປະຈໍາສູນ

Dr.EKKACHAI THIANSUKHON

INTERNAL MEDICINE

ແພັກເກັດແລະໂປໂມຊັນ

ສາລະສຸຂະພາບແລະກິດຈະກໍາ